REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

1. Hala sportowa przy ul. Różanej 2 w Lubaniu jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu.

2. Hala sportowa jest obiektem otwartym z zapleczem szatni.

3. Korzystanie z hali jest płatne – cennik znajduje się w biurze kierownika.

4. Osoby, grupy, organizatorzy imprez, którzy korzystają z zajęć na hali sportowej, zobowiązane są podpisać stosowną umowę lub oświadczenie z kierownikiem administracyjno – gospodarczym.

5. Z zajęć na hali sportowej mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy sportowo – rekreacyjne z wyznaczonym opiekunem.

6. Zajęcia na hali sportowej odbywają się według ustalonego harmonogramu.

7. Osoby nie uczestniczące w zajęciach mogą przebywać w obiekcie wyłącznie na trybunach jako widzowie.

8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych jak również przebywania w stanie wskazującym na jego spożycie oraz spożywania słonecznika.

9. Zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w obecności pracownika mającego dyżur w obiekcie.

10. Wejście do hali sportowej dozwolone jest wyłącznie w obuwiu sportowym.

11. W obiekcie obowiązuje zachowanie czystości, porządku i spokoju.

12. Ze sprzętu i wyposażenia można korzystać tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

13. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie muszą bezwzględnie podporządkować się osobie pełniącej dyżur na hali.

14. Korzystającym z hali sportowej oraz szatni zabrania się stwarzania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób tam przebywającym.

15. Osoby, które swoim zachowaniem utrudniają i zakłócają prowadzenie zajęć mogą zostać usunięte z obiektu przez służby porządkowe, niezależnie od ewentualnego skierowania na drogę postępowania o wykroczeniach.

16. Zabrania się wprowadzania na teren obiektu zwierząt.

17. W czasie imprez, treningów i zawodów, organizator zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo zawodników i pozostałych osób przebywających w tym czasie w obiekcie.

18. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących w hali sportowej odpowiedzialny jest opiekun grupy a nad całością czuwa dyżurujący pracownik.

19. W przypadku powstania szkód w hali sportowej oraz w szatni, osoby, grupy oraz organizatorzy imprez zobowiązują się do pokrycia strat finansowych lub usunięcia szkód na swój koszt.

20. Osoby, grupy, organizatorzy imprez, którzy korzystają z zajęć na hali sportowej, zobowiązane są do wcześniejszego informowania (z wyprzedzeniem tygodniowym) o nieskorzystaniu z wynajmu hali – pracownika MOSiR .

21. Grupy, osoby, które nie zastosują się do obowiązku zgłoszenia o nieskorzystaniu z wynajętej hali w określonym terminie, nie będą mogły ubiegać się o rezerwację hali w terminie przez siebie wskazanym w przypadku, gdy nastąpi wcześniejsza rezerwacja hali przez inne grupy.

22. Osoby, grupy korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ubezpieczenia we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków i kradzieży – MOSiR nie bierze na siebie odpowiedzialności z tego tytułu.

Accessibility