Zaznacz stronę

Już teraz zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z naszej oferty sportowo-rekreacyjnej w sierpniu w ramach WAKACJI Z MOSIRem 2018.

Zapraszamy !

REGULAMIN WAKACJE Z MOSIREM 2018

 ORGANIZATOR

           Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana 2,

           tel. tel./fax (75)646 0606

 CELE ZAJĘĆ

 • zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
 • przedstawienie i utrwalenie zasad bezpiecznego postępowania podczas uprawiania sportów
 • kształtowanie wzorców kulturalnego i zdrowotnego spędzania czasu

 MIEJSCE I TERMINY

 • hala sportowa MOSiR w Lubaniu;
 • basen Laguna MOSiR w Lubaniu;
 • stadion MOSiR w Lubaniu;
 • obowiązuje podany harmonogram zajęć;

 PROGRAM

– zajęcia sportowo-rekreacyjne wg harmonogramu;

  WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WAKACJE NA SPORTOWO Z MOSIREM 2018

 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Należy stosować się do wewnętrznego regulaminu obiektu MOSiR w Lubaniu i zajęć prowadzonych przez instruktora;
 • W pierwszym dniu przyjścia na zajęcia każde dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie (załącznik nr 1) podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów; na każdych zajęciach nowy uczestnik dostanie deklaracje przystąpienia do zajęć;
 • Na hali, basenie oraz stadionie obowiązuje wszystkich odpowiednie obuwie zmienne sportowe oraz odpowiedni strój;
 • Należy punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe pozostawione podczas pobytu w szatniach i na obiektach;
 • Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas pobytu.
 • Uczestnikowi zajęć nie wolno oddalać się od grupy oraz poza miejsce zajęć bez wiedzy instruktora oraz należy stosować się do poleceń Dyrektora obiektu i pracowników MOSiR.
 • Uczestnik zajęć musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym instruktora.

 NAGRODY

            Organizator przewidział nagrody oraz  słodycze i napoje.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            Dyrektor MOSiR w Lubaniu, organizator zajęć wakacyjnych  zastrzega sobie prawo odwołania zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wprowadzenia nowych terminów bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Accessibility