Zaznacz stronę

MOSiR w Lubaniu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych na hali MOSiR w Lubaniu w czasie ferii zimowych w dniach 15.01 – 26.01.2018.

Na uczestników zajęć czekają różnorodne formy gier sportowych i zespołowych oraz nagrody w postaci dyplomów i słodyczy.

Oferta skierowana jest dla wszystkich aktywnych ruchowo dzieci zgodnie z poniższym harmonogramem zajęć.

Uczestników obowiązuje oczywiście zgoda Rodzica lub Opiekuna wg poniższego wzoru, a dla wszystkich obecnych takie zgody zostaną wydane podczas ich pierwszych zajęć.

Regulamin zajęć FERIE NA SPORTOWO 2018 z MOSiRem

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 2018 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubaniu

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana 2, tel. tel./fax (75)646 0606

CELE ZAJĘĆ

 • zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
 • przedstawienie i utrwalenie zasad bezpiecznego postępowania podczas uprawiania sportów
 • kształtowanie wzorców kulturalnego i zdrowotnego spędzania czasu

MIEJSCE I TERMINY

 • Hala sportowa – od poniedziałku do piątku w dniach

15.01.2018r. – 26.01. 2018 r  w godz.10 00 – 14 00 (oprócz sobót i niedziel)

( 1000 – 12 00 uczniowie szkół podstawowych do rocznika 2005, 12 00 – 14 00 uczniowie szkół podstawowych : rocznik 2004 i starsi);

PROGRAM

 • Hala Sportowa – zajęcia sportowo-rekreacyjne wg opracowanego harmonogramu zajęć;

 WARUNKI UCZESTNICTWA W FERIACH ZIMOWYCH

 • Każdy uczestnik ferii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Należy stosować się do wewnętrznego regulaminu obiektu i zajęć prowadzonych przez instruktora.
 • W pierwszym dniu przyjścia na zajęcia każde dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie (załącznik nr 1) podpisane przez Rodziców lub Prawnych Opiekunów.
 • Na terenie Ośrodka obowiązuje wszystkich obuwie zamienne sportowe oraz odpowiedni strój.
 • Należy punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe pozostawione podczas pobytu w szatni oraz na hali.
 • Rodzice lub Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas uczestnictwa w zajęciach.
 • Uczestnikowi zajęć nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren Ośrodka bez wiedzy instruktora oraz należy stosować się do poleceń dyrektora Ośrodka i pracowników MOSiR.
 • Uczestnik ferii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym instruktora.
 • W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, palenia papierosów, kradzieży itp. lub poważnego naruszenia reguł ferii uczestnik zostanie wydalony z obiektu i wykluczony z dalszego uczestnictwa w zajęciach.

NAGRODY

Organizator przewidział nagrody oraz  słodycze i napoje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dyrektor MOSiR w Lubaniu organizator ferii zimowych  zastrzega sobie prawo odwołania zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wprowadzenia nowych terminów bez podania przyczyny. MOSiR ponosi odpowiedzialność za uczestników biorących udział w zajęciach wyłącznie na swoich obiektach.

 

Accessibility