REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI „LAGUNA”
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

1. Kryta Pływalnia „ Laguna ” składa się ze strefy wejściowej z szatnią okryć wierzchnich i toaletami ogólnodostępnymi, pływalni, części administracyjno – biurowej oraz zespołu pomieszczeń technicznych.

Pływalnia – część obiektu ogólnodostępnego dla klientów znajdująca się za bramką wejściową przy kasach. W jej skład wchodzą : szatnie z zespołem sanitarnym, hala basenowa, sauny.

2. Obiekt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 21.00, w soboty, niedziele i święta w godz. od 11.00 do 21.00. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych ( zawody sportowe, awaria, święta itp.)

3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.

4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

5. Wstęp na obiekt odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. W przypadku przedłużenia pobytu bądź skorzystania z usług dodatkowych zarejestruje je i będą one podlegały rozliczeniu przy wyjściu. Zapłata i zwrot transpondera odbywa się w kasie.

6. Otrzymanie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

7. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu aktywacji transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.

8. Zmiana taryf czasowych i cen następuje zgodnie z obowiązującym cennikiem. Usługa będzie rozliczana z uwzględnieniem taryf czasowych i cen biletów obowiązujących w trakcie całego pobytu na pływalni.

9. Pełna należność za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być regulowana w momencie opuszczenia obiektu. Zakazuje się wypożyczania i przekazywania transpondera osobom trzecim.

10. Za niewykorzystany czas wykupionego pobytu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.

11. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię, sauny, ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

12. W przypadku przekroczenia czasu przebywania na krytej pływalni kasjer pobiera dopłatę w przeliczeniu za faktycznie przekroczony czas z dokładnością do 6 min.

13. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż na 60 minut przed jego zamknięciem.

14. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawiania tam wierzchniego okrycia.

15. Zmiana ubrania na odpowiedni strój kąpielowy odbywa się we właściwej szatni. Przed wejściem do szatni basenów obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na odpowiednie obuwie antypoślizgowe do poruszania się po części mokrej basenu. Zmiana obuwia na zewnętrzne następuje po opuszczeniu szatni.

16. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach: pieniądze, klucze i inne przedmioty wartościowe kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności. W obiekcie znajdują się skarbczyki, w których użytkownicy mają obowiązek pozostawiać rzeczy wartościowe.

17. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem, (także po skorzystaniu z WC) i przejście na halę basenową przez brodzik z wodą.

18. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy:

a. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,

b. dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni.

Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego i innych, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni. Obowiązuje zakaz używania szortów lub spodenek do kolan.

19. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w obiekcie oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich (dorosłych ). Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone . Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.

20. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Obiektu jedynie pod opieką osób dorosłych.

21. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

22. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się do ratownika.

23. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są do korzystania z przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

24. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu obiektu.

25. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem Ratownik.

26. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.

27. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu saun. Każda osoba korzystająca jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

28. Korzystanie z atrakcji całego obiektu odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

29. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do kasy i uzgodnić warunki korzystania z obiektu .Grupy zorganizowane obowiązują zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.

30. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest seria krótkich gwizdków. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.

31. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Ratownicy mogą ograniczać liczbę osób na jednym torze pływackim.

32. Tor skrajny ( brodzik ) przeznaczony jest na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających.

33. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :

a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

b. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji,

c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,

e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,

f. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

g. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

h. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,

i. wszczynać fałszywych alarmów,

j. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,

k. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,

l. wchodzi i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),

m. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,

n. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,

o. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,

p. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,

q. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,

r. korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów

komórkowych,

s. wnosić sprzętu muzycznego i grającego,

t. palić tytoniu,

u. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej w pomieszczeniach przebieralni i natrysków,

v. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

w. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie.

34. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te

muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

35. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego wyłącznie będącego własnością Ośrodka .

36. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu .

37. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratowników.

38. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

39. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenie wody w nieckach należne jest odszkodowanie w wysokości równowartości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

40. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać pracownikowi obiektu.

41. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.

42. Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.

43. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo pływalni .

44. Kryta Pływalnia „ Laguna ” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Accessibility