Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu zaprasza na zajęcia sportowe w okresie wakacyjnym

w dniach 3 lipca 2017 – 28 lipca 2017.

W tym roku proponujemy rozgrywki sportowe na obiekcie Orlik przy SP 4 w Lubaniu przy ul. Kopernika/ Fabrycznej.

Zajęcia będą prowadzić Lokalni Animatorzy Sportu : Piotr Barański i Michał Browarczyk.

Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Ramowy program zajęć :

WAKACJE Z MOSIREM NA ORLIKU 2017

Wakacje z MOSiRem
3.07.2017

10.07.2017

17.07.2017

24.07.2017

poniedziałek 10.00 – 12.00 szkoły podstawowe
Piłka nożna – turnieje dzikich drużyn
12.00 – 14.00 gimnazja
Piłka nożna – turnieje dzikich drużyn
4.07.2017

11.07.2017

18.07.2017

25.07.2017

wtorek 10.00 – 12.00 szkoły podstawowe
piłka koszykowa
piłka nożna
12.00 – 14.00 gimnazja
piłka koszykowa
piłka siatkowa/ siatkówka plażowa
piłka nożna
5.07.2017

12.07.2017

19.07.2017

środa 10.00 – 12.00 szkoły podstawowe
Piła nożna – turnieje dzikich drużyn
12.00 – 14.00 gimnazja
Piła nożna – turnieje dzikich drużyn
6.07.2017

13.07.2017

20.07.2017

7.07.2017 (piątek)

czwartek 10.00 – 12.00 szkoły podstawowe
piłka koszykowa
piłka nożna
12.00 – 14.00 gimnazja
piłka koszykowa
piłka siatkowa/siatkówka plażowa
piłka nożna
14.07.2017 piątek 10.00 – 14.00 TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SZKOŁY PODSTAWOWE
21.07.2017 piątek 10.00 – 14.00 TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN GIMNAZJUM
28.07.2017 piątek 10.00 – 14.00 TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (GIMNAZJUM/ŚREDNIA)

 

W czasie zajęć obowiązuje regulamin, który bezwzględnie powinien być przestrzegany.

REGULAMIN zajęć WAKACJE Z MOSIREM NA ORLIKU 2017

 ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana 2, tel. tel./fax (75)646 0606

CELE ZAJĘĆ

 • zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
 • przedstawienie i utrwalenie zasad bezpiecznego postępowania podczas uprawiania sportów
 • kształtowanie wzorców kulturalnego i zdrowotnego spędzania czasu

MIEJSCE I TERMINY

 • boisko Orlik przy SP 4 w Lubaniu ul. Kopernika/Fabryczna;
 • obowiązuje podany harmonogram zajęć;

PROGRAM

 • zajęcia sportowo-rekreacyjne wg harmonogramu;

 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH

 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Należy stosować się do wewnętrznego regulaminu obiektu Orlik w Lubaniu i zajęć prowadzonych przez instruktora (zajęcia prowadzą Lokalni Animatorzy Sportu pracujący na obiekcie Orlik);
 • W pierwszym dniu przyjścia na zajęcia każde dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie (załącznik nr 1) podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów; na każdych zajęciach nowy uczestnik dostanie deklaracje przystąpienia do zajęć;
 • Na terenie boiska Orlik w Lubaniu obowiązuje wszystkich odpowiednie obuwie zmienne sportowe oraz odpowiedni strój;
 • Należy punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe pozostawione podczas pobytu w szatniach i na obiektach;
 • Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas pobytu.
 • Uczestnikowi zajęć nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren boiska w Lubaniu bez wiedzy instruktora oraz należy stosować się do poleceń dyrektora obiektu i pracowników MOSiR.
 • Uczestnik zajęć musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym instruktora.

NAGRODY

Organizator przewidział nagrody oraz  słodycze i napoje w dniach turniejowych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dyrektor MOSiR w Lubaniu, organizator zajęć wakacyjnych  zastrzega sobie prawo odwołania zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wprowadzenia nowych terminów bez podania przyczyny.

 

Accessibility